דף הבית >> שירותים >> גיוס הון לא מדלל חברות סייבר

גיוס הון לא מדלל חברות סייבר

הגנת סייבר

במסגרת פעילות התמיכה בחברות של המדען הראשי במשרד הכלכלה, פועלת תכנית מיוחדת אשר נועדה לעודד את פעילות מחקר ופיתוח בתחום הגנת הסייבר (Cyber Security). תחום זה כולל הגנה על מחשבים, מערכות ממוכנות, רשתות תקשורת, תוכנות, מידע ממוחשב, תוכן דיגיטלי, נתוני תעבורה ובקרה, והמשתמשים במערכות אלו. מסלול זה פועל במקביל למסלול הראשי של תמיכה במחקר ופיתוח תעשייתי של המדען הראשי במשרד הכלכלה ולמעשה מהווה נתיב תמיכה חלופי אשר מאפשר ללשכת המדען הראשי להתחשב בצרכים הייחודיים של חברות בתחום הסייבר ובכך לספק מענה לאתגרי המימון העומדים בפני חברות אלו.

שיעור המענק לחברות במסגרת תוכנית קידמ"ה בקרן המו"פ הינו 50%. היקף המענק אינו מוגבל בסכום, אולם יש להצדיק את התמיכה המבוקשת, הן ברמת החדשנות הטכנולוגית והן מבחינת הפוטנציאל השיווקי של הפיתוח.

תחומי הפיתוח

התכנית מתמקדת בעידוד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות להגנת המרחבים הקיברנטיים, ממערכת בודדת, רשתות ארגוניות או רשתות מדינתיות, מפני פעילות עוינת. פעילות פיתוח זו יכולה לכלול:

פיתוח מערכות תוכנה או חומרה.
פיתוח תשתיות תומכות.
פיתוח יכולות הגנה פסיביות ואקטיביות.
פיתוח יכולות מקדימות ומאוחרות.
פיתוח יכולות הגנה גינריות.
פיתוח מערכות עבור איומים ספציפיים או לטובת הגנה על מערכות ספציפית.

תהליך הגשת בקשה במסלול זה מורכבת משני שלבים עיקריים:

שלב הכנת והגשת הבקשה - הכנת הבקשה דורשת בניית "תכנית עסקית" עבור תכולת הפיתוח, כולל פירוט משימות פיתוח והערכה תקציבית עבורה - את התכנית יש לכתוב על גבי הטפסים הייעודיים של לשכת המדען הראשי. לאחר סיום שלב זה יש להגיש את הבקשה בעזרת מערכת ההגשה האלקטרונית של משרד הכלכלה. חשוב להדגיש כי המועד המוקדם ביותר אשר בו תכנית הפיתוח יכולה להתחיל, ולקבל הכרה בהוצאות הכרוכות בה, הינו החודש אשר בו היא מוגשת הבקשה - במידה והתכנית תאושר, הוצאות הפיתוח יוכרו באופן רטרואקטיבי.

שלב ההערכה ודיון בבקשה - לאחר הגשת הבקשה ימונה בודק מקצועי מטעם המדען הראשי עבור ביצוע הערכת הבקשה. הבודק ייפגש עם החברה על מנת לדון בתכנית הפיתוח, היקף התקציב, ובכדי להבהיר נקודות נוספות. לאחר פגישה זו מעביר הבודק המקצועי את הערכתו לועדת המחקר של המדען הראשי, אשר קובעת אם הפרויקט יאושר, את היקפו ואת אחוז התמיכה עבורו.
משך שלב זה, על פי הגדרות לשכת המדען, הינו כ-8 שבועות. אולם, תהליך האישור עשוי להתארך מעבר לתקופה זו, בהתאם למועד ההגשה בשנה והיקף הכספים הזמינים למשרד הכלכלה באותה עת.

על כל חברה המעוניינת להיתמך במסגרת זו להגיש שלושה מסמכים שונים, על פי הפרוט הבא:

שאלון חברה: מסמך הסוקר את רקע החברה, כולל בעליה, מצבה הפיננסי, ובעלי התפקידים בה.
מסמך המפרט את תכנית הפיתוח: מסמך זה מתמקד בשלושה תחומים עיקריים: תכנית הפיתוח (כולל מידת חדשנותה והאתגרים הטכנולוגיים בה), יכולות הפיתוח והשיווק הקיימות בחברה, והשוק אליו מיועדים תוצרי הפיתוח.
מסמך המפרט את התקציב המבוקש לתכנית הפיתוח המוגשת, במסגרת מסמך התקציב ניתן לבקש תמיכה בעלויות הבאות: עלויות שכר, חומרים, קבלני משנה, ציוד ושונות.

בדומה לבקשות המוגשות במסלול הראשי של קרן המחקר, הבקשות מדורגות בהתאם לארבעה קריטריונים עיקריים:

ההיבט הטכנולוגי - בין הגורמים הנבחנים בקריטריון זה: רמת החדשנות הטכנולוגית הקיימת בפיתוח, מידת היתכנות להצלחת פרויקט הפיתוח, ייחודיות הקניין הרוחני בתכנית, והתרומה הטכנולוגית הפוטנציאלית למשק הישראלי.
ההיבט הכלכלי-עסקי - בין הגורמים הנבחנים בקריטריון זה: קיום צורך או פוטנציאל לצורך בשוק, מידת התרומה למשק הישראלי (מבחינת תעסוקה, יצוא, ערך מוסף וכו') גודל השוק העולמי ונתח שוק צפוי לחברה, יכולת בידול החברה ממתחרים.
יכולות החברה - בקריטריון זה נבחנים: מיקום החברה בענף, יכולות הפיתוח והייצור, היכולת הניהולית, העסקית והשיווקית של החברה. בנוסף, נבחנות היכולות הפיננסיות של החברה ובמקרה והחברה הגישה בקשות קודמות, יבחנו גם ביצועי החברה בעבר.
מידת בהירות הבקשה ושלמות הנתונים - קריטריון זה מושפע מהתוכן המקצועי המופיע בבקשה, מרמת בהירות הצגת התוכן וכן מאופן מתן המענה להשלמות המבוקשות על ידי הבודק המקצועי.
דירוג זה משפיע גם על עצם אישור הבקשה וגם על היקף התקציב המאושר - הן באחוזי התמיכה והן בהיקף הפרויקט המאושר.

תנאי המסלול:

המסלול פועל תחת תנאי ומגבלות חוק המו"פ - החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד - 1984
במקרה של כישלון המיזם אין צורך בהחזר המענק. במקרה של הצלחת המיזם, המענק יוחזר בתשלומי תמלוגים מהמכירות שיתבצעו (מענק מותנה בהצלחה).